ඔබේ සාර්ථකත්වය ඔබම වගා කරන්න

සාර්ථක අන්තර්ජාල ආයෝජනයන් දන්නා සිංහලෙන්

සම්බන්ධ වෙන්න

ඔයාටත් මගෙන් අහන්න මොනවා හරි කියන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම්, හිත හිතා ඉන්න එපා. පහල විස්තර ටික පුරවලා එවන්න. මම කාර්ය බහුල නොවන තත්පරෙන් ඔයාට උත්තර එවනවා.